Iyi Usul ve Tatbikin Memnun Edici Neticelerini Vatandas
Hiç Bir Isde Vergi Mevzuu Kadar Hassasiyetle Takdir Etmez

           K .ATATÜRK
MALATYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Web Sitesine Hoşgeldiniz

 

 

  Ana Sayfa Hizmet Birimlerimiz Mevzuat Etkinlikler Vergi Takvimi E-Kütüphane
  İstatistik İhale ve Satış İlanları Muktezalar Vergi Rekortmenleri Faydali Linkler İletişim

                               
   

T.C.
MALATYA VALİLİĞİ
Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

SAYI : B.07.4.DEF.0.44.10/Belediye Gelirleri Kanunu -2000
KONU: İlan ve Reklam Vergisi

İlgide kayıtlı dilekçenizde …………… Vergi Dairesi Müdürlüğünün …………………vergi kimlik numarasında kayıtlı kurumlar vergisi mükellefi olduğunuzu, 19/07/2005 tarihi itibariyle şirketinizin kuruluşunun Malatya Ticaret Sicil Memurluğunca tasdik edildiğini, adı geçen Vergi Dairesi tarafından 27/07/2005 tarihi itibariyle işe başladığınıza dair yoklama fişi tanzim edildiğini, 19/07/2005 tarihi itibariyle Malatya Belediyesi İlan Reklam Servisine durumu bildirerek kaydınızın yapılmasını talep ettiğinizi ancak tabela asmadığınızdan tabela bildirimi yapmadığınızı, işyerinize Eylül 2005 ayında tabela astığınızı buna bağlı olarak ilan ve reklam vergisi beyannamesi tanzim ederek Malatya Belediyesi İlan Reklam Servisine verdiğinizi, bu servis tarafından şirketiniz adına 20 Ağustosa kadar ilan ve reklam vergisi kaydınızı yaptırmadığınızdan 66.00YTL.- Usulsüzlük cezası kesildiğini belirterek işyeri açılışlarının İlan ve Reklam Servisine bildirmek zorunda olup olmadığınızı, işyeri açılış bildirimi ekinde vergi dairesince düzenlenen yoklama fişi örneğini verme zorunluluğunuz olup olmadığını, ilan ve reklam vergisi beyannamesini verme zamanını, Malatya Belediyesi İlan Reklam Servisi tarafından adınıza kesilen cezai işlem uygulanmasının doğru olup olmadığını sormaktasınız.

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun .İlan ve Reklam Vergisi. başlıklı ikinci bölümünde:

.Konu:

Madde 12 . Belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü ilan ve reklam, İlan ve Reklam Vergisinetabidir.

Mükellef ve sorumlu:

Madde 13 . İlan ve Reklam Vergisinin mükellefi, yurt dışından gönderilen ilan ve reklamlar dahil olmak üzere, ilan ve reklamı kendi adına yapan veya yaptıran gerçek veya tüzelkişilerdir. İlan ve reklam işlerini mutat meslek olarak ifa edenler, başkaları adına yaptıkları ilan ve reklamlara ait vergileri mükellefler adına ilgili belediyeye yaptırmaktan sorumludurlar.

Verginin tarhı ve ödenmesi:

Madde 16 . Vergiye tabi ilan ve reklamlarda, ilan ve reklam işininmükellefçe yapılması halinde ilan veya reklam işinin yapılmasından önce mükellef tarafından, ilan ve reklam işinin bu işi mutat meslek olarak ifa edenler tarafından yapılması halinde ilan ve reklam işini yapanlarca ilan veya reklamın yapıldığı ayı takip eden ayın 20'nci günü akşamına kadar verilecek beyanname üzerine, tarh ve tahakkuk ettirilir. Beyannameler vergi tarifesinin 1, 2, 3, 4, 5 ve 6'ncı bentlerinde yazılı ilan ve reklamlarda bunların yayınlandığı dağıtıldığı veya teşhir edildiği mahallin belediyesine verilir.

Usul hükümleri:

Madde 98 . Bu Kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde, bu Kanuna göre alınacak vergi, harç ve katılma payları hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve bunların ek ve tadilleri hükümleri uygulanır.. hükümleri mevcuttur.

Ayrıca, konu ile ilgili olarak …………….. Belediyesi Gelir Müdürlüğü.nden alınan 30/09/2005 tarihli ve 044.MB.GEL./2005-1551-4147 sayılı yazıda, ilan ve reklam vergisi beyanı sırasında; ilan reklam beyannamesi, beyanda bulunan mükellefin işe ne zaman başladığına dair ilgili vergi dairesince düzenlenen yoklama fişi, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 168.inci maddesi gereğince yetki belgesi, dilekçe, bu evrakların muhafaza edilebilmesi için bir adet dosya istendiğini, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 352.nci maddesi gereğince zamanında beyanname vermeyen mükelleflere bir defaya mahsus olmak üzere usulsüzlük cezası uygulandığını ve şirketiniz adına …………….. Belediyesince yapılan ilan ve reklam kaydına ilişkin işlemlerde kanuna aykırılık bulunmadığı belirtilmiştir.

Buna göre, ilan ve reklam işinin şirketinizce yapılması halinde ilan veya reklam işinin yapılmasından önce tarafınızca, ilan ve reklam işinin bu işi mutat meslek olarak ifa edenler tarafından yapılması halinde ilan ve reklam işini yapanlarca ilan veya reklamın yapıldığı ayı takip eden ayın 20'nci günü akşamına kadar verilecek beyanname ile bildirilmesi zorunluluğu bulunduğundan, zamanında bildirimde bulunmadığınız için İlan ve Reklam Vergisi ile ilgili olarak ……………Belediyesi tarafından hakkınızda yapılan işlemlerde kanuna aykırılık bulunmamaktadır.

Bilgilerinize rica ederim.