MALATYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN SATIŞA ÇIKARILAN
GAYRİMENKULLER LİSTESİ 

HACZEDEN VERGİ DAİRESİ NEVİ ADRESİ ADA/PARSEL NO KANUNİ İŞTİRAK PAYI KAT M2 ODA RAYİÇ BEDELİ (TL) YATIRILACAK TEMİNAT 1. SATIŞ 2. İHALE
TARİHİ SAATİ TARİHİ SAATİ
BEYDAĞI VERGİ DAİRESİ Dükkan Büyük Mustafa Paşa Mah. Battalgazi / MALATYA 75 Ada 216 Parsel 17/218 Pay/Payda
1 Nolu Bağımsız Bölüm
  218,00   30.000,00 2.250,00 26.02.2018 14:00 23.02.2018 14:00
BEYDAĞI VERGİ DAİRESİ Dükkan Büyük Mustafa Paşa Mah. Battalgazi / MALATYA 75 Ada 216 Parsel

17/218 Pay/Payda
2 Nolu Bağımsız Bölüm

  218,00   30.000,00 2.250,00 26.02.2018 14:00 23.02.2018 14:00
FIRAT VERGİ DAİRESİ Mesken/Kat İrtifakı Battalgazi-Hüseyinbey Mah. 3367 ADA 1PARSEL

1/3 Pay/Payda

4 Nolu Bağımsız Bölüm

  276,00   83.333,00 6.250,00 07/03/2018 14:10 14/03/2018 14:10
FIRAT VERGİ DAİRESİ Mesken/Kat İrtifakı Battalgazi-Hüseyinbey Mah. 3367 ADA 1 PARSEL

1/3 Pay/Payda

5 Nolu Bağımsız Bölüm

  276,00   83.333,00 6.250,00 07/03/2018 14:20 14/03/2018 14:20
FIRAT VERGİ DAİRESİ

Dubleks/Mesken

Kat İrtifakı

Battalgazi-Hüseyinbey Mah. 3367 ADA 1PARSEL

1/3 Pay/Payda

6 Nolu Bağımsız Bölüm

  276,00   100.000,00 7.500,00 07/03/2018 14:30 14/03/2018 14:30
FIRAT VERGİ DAİRESİ Mesken/Kat İrtifakı Battalgazi-Hüseyinbey Mah. 3367 ADA 1PARSEL

1/3 Pay/Payda

4 Nolu Bağımsız Bölüm

  276,00   83.333,00 6.250,00 07/03/2018 14:40 14/03/2018 14:40
FIRAT VERGİ DAİRESİ Mesken/Kat İrtifakı Battalgazi-Hüseyinbey Mah. 3367 ADA 1PARSEL

1/3 Pay/Payda

5 Nolu Bağımsız Bölüm

  276,00   83.333,00 6.250,00 07/03/2018 14:50 14/03/2018 14:50
FIRAT VERGİ DAİRESİ

Dubleks/Mesken

Kat İrtifakı

Battalgazi-Hüseyinbey Mah. 3367 ADA 1PARSEL

1/3 Pay/Payda

6 Nolu Bağımsız Bölüm

  276,00   100.000,00 7.500,00 07/03/2018 15:00 14/03/2018 15:00
FIRAT VERGİ DAİRESİ Mesken/Kat İrtifakı Battalgazi-Hüseyinbey Mah. 3367 ADA 1PARSEL

1/3 Pay/Payda

4 Nolu Bağımsız Bölüm

  276,00   83.333,00 6.250,00 07/03/2018 15:10 14/03/2018 15:10
FIRAT VERGİ DAİRESİ Mesken/Kat İrtifakı Battalgazi-Hüseyinbey Mah. 3367 ADA 1PARSEL

1/3 Pay/Payda

5 Nolu Bağımsız Bölüm

  276,00   83.333,00 6.250,00 07/03/2018 15:20 14/03/2018 15:20
FIRAT VERGİ DAİRESİ

Dubleks/Mesken

Kat İrtifakı

Battalgazi-Hüseyinbey Mah. 3367 ADA 1PARSEL

1/3 Pay/Payda

6 Nolu Bağımsız Bölüm

  276,00   100.000,00 7.500,00 07/03/2018 15:30 14/03/2018 15:30

Yukarı Git
 
   
 • Tapu Harcı,KDV, DV. alıcıya aittir.

 
 • Gayrimenkul artırma sonunda üç defa bağırıldıktan sonra en çok artırana ihale olunur.Şu kadar ki artırma bedelinin gayrimenkul için biçilmiş olan değerin % 75’i bulması lazımdır. Bundan başka amme alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar mezkur gayrimenkul ile temin edilmiş ise artırma bedelinin bu suretle rüçhanı olan alacakların tutarı ... (Yok) .... lirayı geçmesi ve yapılmış yapılacak masrafları da karşılaması icap eder.

 
 • Artırmada 11.’nci maddede yazılı tutar elde edilemediği takdirde en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla artırma 7 gün daha uzatılarak 14/03/2018 tarihinde aynı yer ve aynı saatte ikinci defa satışa çıkarılacaktır.Yedinci günü aynı saatte gayrimenkul en çok artırana ihale edilir.Ancak ihale bedelinin rüçhanlı ... (Yok) ..... lira alacakla birlikte masrafları da aşması lazımdır, aşmazsa satış yapılmaz.

 
 • Gayrimenkul en çok artırana ihale edilir, gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse ihale bedelini derhal veya mühlet verilirse verilen mühlet içinde ödemekle mükelleftir. Aksi taktirde ihale kararı feshedilir ve gayrimenkul satış komisyonunca hemen 7 gün müddetle artırmaya çıkarılır. Bu artırmada alakalılara herhangi bir tebliğ yapılmaz,yalnız ilanla iktifa olunur.

 
 • Teminatın yatırıldığına ilişkin belge satış saatine kadar Gayrimenkul Satış Komisyon Başkanlığına ibraz edilecektir.

 
 • Satış şartnamesi Beydağı ve Fırat Vergi Dairesi ilan panosunda görülebilir ya da İcra Satış Servislerinden alınabilir.

 • Birinci defa kendisine ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan sorumlu olup,ihale farkı ve geçen günlerin faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra,bakiyesi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanuna göre tahsil dairesince tahsil olunur, Faiz % 5’den hesap edilir.

 • Teminat olarak Para, Banka Teminat Mektubu, Hazine Tahvili,Hükümetçe belli edilecek Milli Esham ve Tahvilat (bu Esham ve Tahvilatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden % 15 noksanıyla değerlendirilir.) kabul edilecek olup, açık artırmaya esas rayiç değerinin % 7,5 oranında teminat yatırılması gerekir.

 
 • İş bu ilan tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaim olduğu, İş bu ilan tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaim olduğu.

 • Yukarıda yazılı hususlar dışında başka bir bilgi almak isteyenler Beydağı ve Fırat Vergi Dairesi Müdürlüğüne dosya numarası ile müracaat edebilirler.

 • İhalenin yapılacağı yer: Malatya Vergi Dairesi Başkanlığı 11. Kat / MALATYA

Yukarı Git